תנאי השימוש באתר

תקנון ותנאי שימוש לאתר האינטרנט של בייבי קואלה (להלן "האתר"). האתר משמש למכירת חיתולי בד רב פעמיים ומוצרים אחרים. פרטי העוסק: דגנית מקא – בייבי קואלה (להלן "בייבי קואלה"); קיבוץ תל יצחק; טלפון: **** (054-2003252); פקס 0722-740580; דוא"ל: dganit@babykoala.com

הנכם מתבקשים לקרא בעיון ובקפידה את תנאי השימוש להלן, וזאת לפני שאתם עושים שימוש באתר ו/או מבצעים רכישה. בעצם כניסתכם ו/או שימושכם ו/או רכישתכם באתר הנכם מצהירים שקראת בעיון, הבנתם והסכמתם לתנאי השימוש המצויינים בתקנון (להלן "התקנון") ככל שאינכם מסכימים לאיזה מהתנאים, אתם נדרשים לא לעשות שימוש באתר.

  1. בעצם השימוש ו/או ביצוע פעולה באתר, בכל צורה שהיא, אתם מצהירים ומאשרים כי קראתם בעיון, הבנתם ונתתם הסכמתכם לתנאי השימוש וכי לא תהיה לכם ו/או למי מטעמכם כל טענה, דרישה ו/או תביעה נגד דגנית מקא-בייבי קואלה, מלבד טענה של הפרת התחייבות מפורשות של בייבי קואלה כפי שמצויינית באתר. במקרה בו אינכם מסכימים לאמור בתקנון אתם נדרשים שלא לעשות כל שימוש באתר – לאלתר.
  2. הדין החל על התקנון ועל כל הפעולות באתר ו/או בקשר לבייבי קואלה, הדין הישראלי בלבד. לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו או במחוז מרכז – לפי בחירת בייבי קואלה, סמכות שיפוט מקומית ייחודית בלעדית.
  3. האתר משמש למכירה קמעונאית בלבד.
  4. בייבי קואלה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר בכל עת מכל סיבה, בלי כל הודעה מראש ובלי כל אחריות מצדה.

הזכות להשתתף במכירות הנערכות

  1. רשאים להשתמש באתר לצורך רכישה רק כל אדם, מעל גיל 18, שבבעלותו כרטיס אשראי ישראלי (מקומי) תקף, בקניה קמעונאית בלבד.
  2. הרכישה מחייבת רישום מוקדם, של פרטי הרוכש, לרבות מספר זהות, כתובת מגורים, מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני תקינה.
  3. במידה והרוכש קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, שימושו באתר יחשב ככזה שקיבל אישור אפוטרופוס.
  4. תנאי מוקדם לאישור עסקת הרכישה הוא אישורה על ידי חברת כרטיסי האשראי. המוצר יסופק לרוכש רק לאחר קבלת אישור זה ובהתאם ליתר הוראות התקנון.
  5. בייבי קואלה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי להפסיק ו/או למנוע באופן מיידי רכישה לרבות עתידית בגין פעילות שאינה מקובלת על בייבי קואלה, שאינה לפי התקנון.

הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין.

הפרטיות שלך חשובה.

10. בהזמנה נדרש למסור פרטים אישיים (כגון: שם, ת.ז., כתובת דוא"ל וטלפון). מסירת הפרטים האישיים בהזמנה נעשית עפ"י רצון המזמין מרצונו החופשי. מילוי הפרטים מעיד רצון זה.

מטרת מסירת הפרטים האישיים היא לאפשר לבייבי קואלה לספק את המוצרים. כמו הפרטים האישיים גם פרטי כרטיס האשראי הנמסרים לצורך ביצוע רכישה אינם מועברים לכל גורם מלבד לצורך ביצוע העסקה עצמה (כגון לחברת האשראי).

11. בייבי קואלה נוקטת אמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע, כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן מקובל. בייבי קואלה אינה אחראית לכל נזק או אי נוחות מכל סוג שהוא, ישירים ו/או עקיפים, ככל שיקרו לרוכש ו/או למי מטעמו אם מידע שמסר יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה, למרות העובדה שהאתר מתנהל על פי תקן PCI-DSS.

• למען הסר ספק מובהר כי פרטי כרטיסי האשראי אינם נשמרים בשרתי האתר.

12. בייבי קואלה מציגה ו/או מציעה למכירה פריטים ודגמים לפי שיקול דעתה הבלעדי ולה הזכות לשנות להוסיף ולגרוע בכל עת כל מוצר ומחירו, למעט לאחר ביצוע הזמנה שאושרה ולגבי אותם פריטים מוזמנים בלבד.

כך בייבי קואלה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, שלא לספק פריט כלשהו, במידה ושאינו במלאי. הודעה על כך תמסר בהקדם ואם כבר בוצעה הזמנה תבוטל העסקה או תדחה עד להגעת הפריט המוזמן למלאי.

13. תמונת הפריט המופיעה באתר היא להמחשה בלבד. כך למשל סביר שיהיה שוני בין הצבע הנראה במסך לצבע בפועל.

המכירה

14. רכישה תחשב ככזו רק לאחר שיתקבל בידי בייבי קואלה אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב.

15. באתר ניתן לבצע רכישות רק באמצעות סוגי הכרטיסים: ***** כ.א.ל. *****

ביטול רכישה על-ידי הרוכש

פגם או אי התאמה

16. הרוכש מחויב לבדוק את הפריט מייד עם קבלתו. במידה שהפריט סופק כאשר הוא פגום או כאשר אינו תואם את שפורסם לגביו באתר, רשאי הרוכש לבטל את חלק העסקה נוגע בפריט זה, תוך מתן הודעה בכתב לבייבי קואלה ובמקרה כזה לא יחויב הלקוח בגין דמי ביטול.

ביטול סתמי

17. במקרה של ביטול שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה, תזכה בייבי קואלה, בתוך 14 ימי עסקים, מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם ובוטל. בכל מקרה יגבו דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר שרכישתו בוטלה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.

בייבי קואלה זכאית לקזז מדמי ההחזר גם את עלויות המשלוח והעמלה בגין ביצוע הרכישה באמצעות כ.א.ל.

הביטול יעשה אך ורק לאחר שהפריט הושב באריזתו המקורית וללא שנעשה בו כל שימוש לבייבי קואלה ובתנאי שהודעת הביטול התקבלה אצל בייבי קואלה תוך 14 יום ממועד הרכישה או מועד קבלת הפריט בידי הרוכש, לפי המאוחר.

18. במקרה של "איסוף עצמי", שהלקוח מוביל את המוצר לביתו בכוחות עצמו, האחריות המלאה על שלמות המוצר, חלה על הלקוח בלבד!

19. ביטול עיסקה יעשה בכתב בלבד.

ביטול הרכישה על-ידי החברה

20. בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן תהיה בייבי קואלה רשאית לבטל את ההזמנה, ובלבד שתשלח הודעה טלפונית או בכתב לרוכש על ביטול ההזמנה תוך 10 ימי עבודה ממועד אישור ההזמנה:

א. במקרה שבו תיפול שגגה בתיאור ו/או פרטי הפריט שהוזמן לרבות מחירו.

ב. במקרה תקלה באתר עצמו או במערכות התשתית ו/או בערוצי התקשורת ו/או אירועי בטחון ואחרים אשר למרות שקורים בארצנו תדיר יחשבו לכל דבר ועניין כ"כוח עליון".

ג. במקרה בו לא התקבלה התמורה בגין הפריט שהוזמן או שהרוכש מסר פרטים לא מדוייקים ו/או לא מלאים.

21. במקרה של ביטול רכישה על ידי בייבי קואלה כאמור בס"ק ב' או ג', בייבי קואלה רשאית לחייב את הרוכש בדמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר הפריט או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם.

תנאי תשלום

22. התשלום באתר רק באמצעות כרטיסי האשראי המפורטים בתקנון. את התשלום ניתן לבצע ללא עלות נוספת עד 12 תשלומים שווים, אלא אם יצוין במפורש אחרת.

משלוח ומועדי אספקת המוצר

23. הפריט המוזמן, ישלח לרוכש, עד 10 ימי עסקים (ימי עסקים: ימי א'-ה', שאינם ימי שבתון, ערבי חג או חג), מיום מועד קבלת אישור לביצוע העסקה מחברת כרטיסי האשראי של המזמין. ניתן לבטל את ההזמנה במקרה של איחור של למעלה מ-7 ימי עסקים, ממועד האספקה המובטח.

ימי עסקים בהם יהיה עיכוב שאינו בשליטת בייבי קואלה, לדוגמה במקרה של אי קשר חלקי או מלא עם הרוכש בשעות העבודה המקובלות, לא יימנו במספר הימים לאספקת המוצר ואיחור שכזה לא יחשב כאיחור כלל ובפרט לא ככזה המזכה את הרוכש בזכות ביטול.

24. אספקת המוצרים ללקוח תעשה ע"י שליח או BOX-IT או דואר ישראל לרבות דואר שליחים או באיסוף עצמי, לפי בחירת הלקוח. לא תשמע טענה נגד בייבי קואלה במקרה של טיפול ארוך מן הצפוי או לא תקין על ידי מי מהגורמים הנ"ל.

אחריות

25. לחיתולים תהיה אחריות של שנה.

קניין רוחני

זכויות הקניין הרוחני באתר לרבות כל פרט בו שייכות לבייבי קואלה.

זכויות יוצרים

כל המופיע באתר הוא רכושה של בייבי קואלה. אין להעתיק או לפרסם כל פרט מהאתר ללא הסכמה מראש ובכתב של בייבי קואלה.

עדכונים ושינויים

בייבי קואלה רשאית לשנות כל פרט שהוא באתר בלי התראה מקדימה, לרבות בתקנון. כל שינוי שכזה לא יכול לגבי הזמנות שאושרו בטרם השינוי.

×